KATHREIN

78211593

SMART BIAS TEE 690-2700 8-32 VDC/ANTENNA 4.3-10 (M/F)